Vereniging Advocatenbelangen
Welkom op onze website!

Onze vereniging

Wij zijn eind 2019 ontstaan door een groeiende onvrede vanuit de advocatuur over de vergoedingen van de gefinancierde rechtsbijstand. Uit het rapport van de Commissie Van der Meer wordt duidelijk dat de aan de sociale advocaten betaalde vergoedingen voor hun werkzaamheden onredelijk laag zijn. Zo laag zelfs dat er advocatenkantoren failliet gaan of genoodzaakt zijn hun toga's aan de wilgen te hangen. 

 

Ondanks de aanbevelingen van de Commissie Van der Meer is de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker niet bereid het stelsel te herzien. En dit terwijl het aantal punten per zaak onrealistisch laag is en er veel werkzaamheden zijn die een advocaat wordt geacht te verrichten zonder enige vergoeding. Dat is onacceptabel. Het is de overheid die de gefinancierde rechtsbijstand dient te betalen, niet de sociaal advocaat. De toegang tot de rechter is immers een grondrecht en een goede rechtsbedeling is noodzakelijk in een rechtsstaat.

 

Overleg met de minister heeft geen enkel resultaat. Er is geen verbetering in zicht, enkel een afbraak van het sociale stelsel in de al ingezette stelselherziening. In oktober 2019 besloten de sociale advocaten dat de maat vol is en werd #ikpiketnietlanger in het leven geroepen. 85% van de strafadvocaten gaf gehoor aan de oproep om de eerste twee weken van januari 2020 zich niet beschikbaar te stellen voor piket. Ook andere sociaal advocaten steunden de staking. Bijvoorbeeld familierechtadvocaten, waar de nood ook heel hoog is, gaven aan rechtbanken en hoven op te staken, zodat er in die weken geen zittingen konden worden gepland. De NOvA steunde de staking. 

 

Nadat minister Dekker in overleg met de NOvA tijdelijk een kleine verhoging van het puntentarief voorstelde, is de staking door de NOvA afgeblazen. Dat schoot veel advocaten in het verkeerde keelgat. Die 30 mln extra was een sigaar uit eigen doos en daarmee was de maat vol.

 

Een aantal van deze advocaten hebben zich gerealiseerd, dat er geen vereniging is die enkel voor hun belangen opkomt en hebben zich verenigd in de Vereniging Advocatenbelangen (VA). 


Het doel van de Vereniging Advocatenbelangen is het behartigen van de belangen van de advocaat in de ruimste zin. Wij zijn een transparante organisatie, die haar leden bij de besluitvorming betrekt en de stem van achterban laat gelden waar nodig, of het nu in de politiek is of in de maatschappij. Wij komen op voor advocaten van alle rechtsgebieden. Daarvoor is uw bijdrage essentieel. Om de belangen van onze leden te kunnen behartigen, peilen wij steeds welke ontwikkelingen met betrekking tot onze beroepsgroep de leden zorgen baren en zetten ons in voor een sterkere positie.Nieuws


Terug naar overzicht

17-04-2020

Brief aan de leden inzake noodmaatregelen advocatuur

**inmiddels telt de Vereniging Advocatenbelangen 625 leden**

Geachte collegae en confrères,

Namens de leden van de Vereniging Advocatenbelangen worden de navolgende verzoeken en voorstellen gedaan en standpunten ingenomen.
Deze zijn aan de leden voorgelegd met het verzoek om reacties en input. Tientallen collega's hebben daarop gereageerd en dat leidt tot het navolgende.

Uitgangspunt: advocatuur heeft niet de "juiste" SBI-code. De inschatting is dat die -ook na onderhandeling- niet verkregen gaat worden, gezien de diversiteit in de advocatuur: bij het ene rechtsgebied valt de omzet weg en bij andere rechtsgebieden is er meer werk. Uit de enquête uit het advocatenblad blijkt dat de gehele beroepsgroep omzetverlies heeft/verwacht, maar niet allemaal in die mate dat wij zijn gelijk te stellen met de horeca/schoonheidsspecialiste, etc. Dus schatten wij in dat om die reden en gezien de bekendheid met deze cijfers, dat niet gaat lukken.
Deze regeling is echter beperkt tot € 4.000,=. De VA is van mening dat een hogere vergoeding op zijn plaats is, gezien de hoge kantoorkosten in vergelijking met de zelfstandigengroep.

Resteert de NOW-regeling voor advocatenkantoren met personeelsleden, maar waarvan -zoals het er nu uitziet- de kostenmaatschappen met personeel niet altijd gebruik kunnen maken. De totale maatschapsomzet geldt en niet de individuele omzet per maat. Hierop komen wij separaat terug naar de NOvA, met het verzoek dit in de onderhandeling met het ministerie mee te nemen. Op dit moment worden (bijna dagelijks) aparte en aangepaste regelingen getroffen, zodat deelnamen (kosten)maatschappen tot de mogelijkheden moet behoren. Zie de nieuwe regeling mbt de sierteelt en frietaardappelboeren resp 70% en 40% van de omzet naar dagwaarde wordt vergoed.

Regelingen voor de advocatuur:

Dekker-toeslag: € 10,88 ex btw per punt 2019
Voor de sociale advocatuur was al een tegemoetkoming toegezegd in de vorm van 30 mio ex btw voor 2020. Dat valt grotendeels weg door minder zaken bij bepaalde rechtsgebieden. De VA bepleit dat deze vergoeding apart moet worden nagekomen. Zie ons voorstel aan de minister: € 10,88 ex btw per punt per toevoeging, gebaseerd op het aantal toevoegingen van 2019. Gezien het spoedeisend karakter van een tekort aan liquiditeit bij sommige kantoren, kan dit op zeer korte termijn worden toegekend. De feiten zijn bekend. Iedere advocaat kan kiezen om voor 2019 te kiezen of voor 2020. Sommigen zijn dit jaar pas gestart, anderen hebben vorig jaar minder gewerkt in verband met ziekte, etc. Deze toekenning Dekker-punten staat LOS van het noodfonds.

De VA is uitdrukkelijk van mening dat deze toezegging voor extra geld NIET mag verdwijnen in het noodfonds. Dan komen we feitelijk een koekje van eigen deeg overeen.


Aanpassing vergoedingenstelsel
Gezien de huidige rapporten en inzichten (rechtshulppakketten zijn zelfs duurder!!) dient het puntenaantal herijkt te worden met terugwerkende kracht vanaf in ieder geval 1 januari 2020.

Standpunt NOvA: beoordeling onevenwichtigheden in tijdsbesteding 2021. Bedoeld als herijking punten per toevoeging.

Standpunt VA: In principe akkoord, echter gezien tijdsverloop en resultaten, directe invoering per 1 januari 2020 met terugwerkende kracht van de onderstaande herijking qua puntentoekenning (zie brief van 25 januari 2020 aan de minister). Deze lijst is, na veel input van en overleg met leden, aangepast. Achteraf kunnen er altijd, nadat dergelijke onderzoeken zijn afgerond, aanpassingen worden aangebracht/verhogingen doorgevoerd. Indien punten lager worden bijgesteld geldt dat voor nieuw af te geven toevoegingen.

Door per direct puntenaantal te herijken met terugwerkende kracht, wordt er op DIT moment meer omzet gegenereerd en uitbetaald!

Ter toelichting: Door de VA is per rechtsgebied uitgezocht (jaarcijfers RvR) het aantal zaken waarvoor de meeste toevoegingen werden afgegeven 2019. Vervolgens is de staffel van Van der Meer daarop toegepast, met door hen gesteld aantal punten voor die zaakscode. Daarnaast zijn werkzaamheden/zaken benoemd die in het geheel niet in het rapport van Van der Meer voorkomen en waaraan te weinig of zelfs geen punten worden toegekend. Daarbij is ook de input van de leden gebruikt. In één bullit zijn soms meerdere zaken ondervangen.

Voorstellen VA in ieder geval per 1 januari 2020 in te voeren:

1. Bij zaken van echtscheiding/beëindiging samenwoning: vergoeding van 10 naar 13 punten (zonder onderscheid tegenspraak/niet- tegenspraak) + toeslag per voorlopige-/nevenvoorziening: 4 punten. Forfait bewerkelijkheid blijft 10 punten en bewerkelijkheidscriterium van 3 zittingen wordt teruggebracht naar 2 zittingen.

2. Bij ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing: bij eerste verzoek OTS: vergoeding van 7 naar 10 punten; als ook machtiging uithuisplaatsing wordt gevraagd: toeslag van 4 punten.

3. Bij strafpiket: elk (vervolg-) verhoor (conform jeugdstrafrecht): 1,5 punt.

4. Bij strafzaken: vergoeding voor elke afzonderlijke (pro forma)zitting, waaronder bijstand schorsingsverzoek raadkamer/opheffingsverzoeken ovj bij rc/raadkamer en raadkamer hoger beroep bevel gevangenhouding/afwijzing schorsing: 2 punten. Bij zaak niet-verdachten: 6 punten. Vordering benadeelde partij ingediend: 2 extra punten. Meervoudige strafzaken: van 8 naar 14 punten. Forfait bewerkelijkheid blijft op 8 punten.

5. Bij asielzaken: asiel AA/VA tot en met beschikking: punten per fase (fases: aanmeldgehoor/KMardossier(2 punten)/eerste gehoor (4 punten)/nader gehoor (4 punten)/aanvullend gehoor (4 punten)/voornemen(4 punten)/beschikking (4 punten) + aparte toevoeging per gezinslid: 4 punten per gezinslid.

6. Bij geschillen verbintenissenrecht: vergoeding van 11 naar 16 punten. Forfait bewerkelijkheid blijft op 11 punten.

7. Bij geschillen m.b.t. beëindiging huurovereenkomst: vergoeding van 9 naar 15 punten. Forfait bewerkelijkheid blijft op 9 punten.

8. Bij geschillen m.b.t. loonvordering/secundaire arbeidsvoorwaarden: vergoeding van 11 naar 17 punten. Forfait bewerkelijkheid blijft op 11 punten.

9. Bij bestuurszaken: procedures tegen Gemeenten/UWV/Belastingdienst/CZ, etc. van 8 punten naar 12 punten. Forfait bewerkelijkheid blijft op 8 punten.

Extra punt:
-extra zittingstoeslag van 2 punten indien er een 2e zitting komt (of meer). Ivm Corona erkent de minister in zijn brief van 14 april dat er daarom extra werkzaamheden moeten worden verricht. Dat is altijd het geval. Derhalve standaard altijd 2 zittingspunten bij iedere volgende zitting.

-Extra vergoeding voor incasso eigen bijdrage standaard € 10,=. Zie stuk minister Dekker: Indien CJIB eigen bijdrage gaat incasseren zijn de incassokosten 8-10 euro, waarbij aangegeven wordt dat ca 25% niet incasseerbaar zal zijn. Die gegevens moeten geïmplementeerd worden in rvr-vergoedingenstelsel jegens advocatuur. Verlening termijn om na geheel/gedeeltelijke oninbaarheid terug te geven aan RvR van 3 maanden naar 6 maanden ivm vaak getroffen betalingsregelingen.

Voorstel VSAN: extra punten voor aangehouden zittingen ivm sluiting rechtbanken, etc. à 2/3 punten per zaak.
Standpunt VA: prima voorstel: 2 punten erbij ivm extra werk. Toezending stukken aan RvR van eerste datum zitting en nieuwe zittingsdatum moet voldoende zijn (in veel gevallen kreeg je niet eens een aanhoudingsbrief).

Standpunt NOvA: herijking tarief per punt in 2021

Standpunt VA: akkoord, met dien verstande dat bedrag per punt per direct met terugwerkende kracht wordt gesteld op € 124,= ex btw als uitgangspunt. Na de herijking etc van de NOvA kan dit naar boven bijgesteld worden. LOS van de compensatieregeling € 10,88 ex btw.

Toelichting: In de onderhandeling mbt rechtshulppakketten die zijn ingegaan in 2020 (!) is € 124,= ex btw reeds overeengekomen. Als met die advocaten dit bedrag als redelijke vergoeding is overeengekomen, dan geldt dat voor iedere advocaat.

Uitgangspunt voor de herindexering met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 van de vergoeding van € 112,94 per punt zoals per 31 december 2011. Vanaf die datum is de puntenvergoeding ivm bezuinigingen naar beneden bijgesteld.

Bewerkelijkheidspunten dienen gelijkgesteld te worden. Daar komt de VA separaat op terug.

Voorschotregeling:
Standpunt RvR: 50% per toevoeging (€ 430,= per toevoeging) periode september/december 2019. Aflossing in 4 termijnen 2021.
Stel 20 toevoegingen= € 8.600,= Aflossing vindt plaats in 4 maanden. Je kunt alleen 100% gebruiken of niets.
Standpunt NOvA: 75% per toevoeging (€ 645,= per toevoeging) idem periode. Aflossing idem. Stel 20 toevoegingen - € 12.900,=.
Standpunt VA: 25% van omzet 2019. Stel € 860,= per toevoeging x 80 per jaar = € € 17.200,= ex btw.,
Keuzevrijheid voor hoogte bedrag door advocaat (geen 100% opname-vereiste). Aflossing in 2 jaar (of eerder naar keuze).
VA kiest voor deze regeling voor hen die daar gebruik van willen/moeten maken. Feitelijk is het een sigaar uit eigen doos en verschuiving van het probleem.

Het noodfonds
Uitgangspunten:
Noodfonds voor sociale advocatuur én voor de betalende/gemengde praktijk.
Indien geen gebruik gemaakt kan worden van Tozo.
Gebruik NOW-regeling staat hier los van.

Betalende/gemengde praktijk < € 170.000,= omzet per advocaat:
Er zijn voldoende advocaten (zonder personeel) die tegen lage uurtarieven particulieren en zelfstandigen bijstaan en geen gebruik kunnen maken van een tegemoetkoming. De omzetten zijn echter hoger dan die van praktijken met (bijna) uitsluitend een toevoegingspraktijk. Ook zij moeten voor dit noodfonds in aanmerking kunnen komen. Reden waarom VA een omzetdaling van meer dan 20% stelt (reken zelf uit wat reëel is), met voorwaarden gelijk aan de NOW-regeling: 3 maanden, te verdelen over de perioden mrt/apr/mei tot en met mei/juni/juli (zie die NOW-regeling).

Een regeling gelijk aan combi van tandartscompensatie/NOW-regeling, waarbij voor zorgkosten gelezen dient te worden kantoorkosten (zonder eigen salaris). Uitgangspunt zijn de in 2019 gemaakte kantoorkosten gedeeld door 12 (per maand berekend), tenzij accountantsverklaring kantoorkosten 2020 hoger, met ijkpunt gemiddelde kosten jan-maart 2020.
Stel: omzetverlies 40%: vergoeding 40 x 90 van de kantoorkosten. Kantoorkosten worden op € 3.000,= per advocaat gesteld.

Alternatief II conform NOvA voorstel: laten vaststellen door externe deskundigen, geldend voor alle kantoren, conform regeling tandartsen (kost tijd en geld). VA-leden kiezen NIET voor dit voorstel.

Toevoegingspraktijk:
Standpunt NOvA noodfondsregeling: conform het voorstel voor tandartsen. (Feitelijk is er nog geen regeling. De verwachting is een compensatie van 60-85% op de zorgkosten en een nog nader uit te werken compensatieregeling). Indien na de crisis alsnog 130 % wordt omgezet, dus een deel wordt ingehaald, dient dat verrekend te worden (+ terugbetalen). NOvA spreekt alleen over een noodfonds in het kader van de sociale advocatuur. De regeling zelf spreekt over een verrekening met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna (getal 130% wordt niet genoemd).

Standpunt VA: Aanknopen bij voorstel tandartsen is prima, inhoudende vergoeding 85% van de kantoorkosten per maand, met kanttekening. Daarnaast: Noodfonds dient ook voor de betalende advocatuur te gelden.

Kanttekening: terugbetaling bij extra omzet, 130% norm, niet toepassen:

Voorbeeld 1: indien er bijvoorbeeld vanaf juni volop zittingen worden gedraaid, kunnen alle toevoegingen (soms met jaar/jaren werk) aan RvR verstuurd worden. Wordt deze omzet verrekend met het gat van de afgelopen maanden? Een tandarts declareert per keer dat je bent geweest de verrichtte handeling. Dus declareren van "oud" werk is niet aan de orde. De advocatuur declareert de totale behandeling tot aan einde.

Voorbeeld 2: Er gaan stemmen op om de achterstand bij de rechtbanken in te halen door langer op de avonden en in de weekenden zittingen te houden. Dus werkweken van 60-80 uur (ipv 50 uur). Daar komt bij dat voor advocaten en overig personeel in loondienst extra betaald moet worden waardoor de kostprijs stijgt. Er wordt extra omzet gegenereerd, stel 130% (zonder te kijken naar de gestegen loon/kantoorkosten): moet er dan terug worden betaald?
Los van de vraag of het straks een klacht kunt krijgen als je niet in het weekend of de avonden wilt werken.

Voorbeeld 3: De advocaat besluit zelf om zich een slag in de rondte te werken en extra omzet te genereren (want ook de zomervakantie met minder uren komt eraan of.... ). Het versneld het tempo, maar het maakt voor het aantal zaken niets uit. En stel dat je daardoor in het weekend wel een extra zaak doet: dus een maand van 130% extra omzet. Moet er dan worden terugbetaald? Een negatieve prikkel om extra hard te werken.

Voorbeeld 4: Bij onwetendheid over de tijdsduur van de corona-crisis en haar na-effecten: Vanaf 1 januari 2021 mag de advocaat-stagiaire geen eigen toevoegingen meer aanvragen indien hij of zij (nog) niet over de vereiste specialisaties beschikt, maar moet alles op naam van de patroon worden aangevraagd. Een omzetstijging! Los van het feit dat een advocaat-stagiaire zelf ook een stijgende omzet heeft. Moet er dan worden terugbetaald?

De VA kan talloze variaties bedenken die niet wenselijk zijn.

VA stelt zich op standpunt: geen terugbetalingsverplichting. Ook niet bij 110% extra omzet, etc. Een advocaat kan geen dubbele uren verkopen. Voor iedere punt/ieder uur moet echt gewerkt worden. Dus van inhalen van omzet is geen sprake. Een gedeclareerde toevoeging (omdat er eindelijk een zitting komt + uitspraak) is ook geen ingehaalde omzet: die tijd was al voor de corona-crisis gewerkt.

Los hiervan: Kijk naar de huisartsenregeling: € 10 euro per patiënt als gift. Gemiddeld aantal patiënten 2500 = € 25.000,=.

OVERIGE STANDPUNTEN/EISEN JEGENS DE NOvA
- opschorten kwaliteitseisen naar een nader te bepalen datum ingeval van langere duur huidige corona-crisis;
Gelijke regeling als NOB-regeling: 10 kwaliteitspunten behoeven dit jaar niet behaald te worden. * 1.

- herijken regelgeving RvR beperking rechtsgebieden/nieuwe advocaat-stagiaireregels, per 1 april 2020 (opgeschort) en per 1 januari 2021. Deze regelingen dienen opnieuw bekeken en heronderhandeld te worden door NOvA. Wederom beperking toevoegingsbereik en beperking mogelijkheden werkzaamheden advocaat-stagiaires Blijkens jaarverslag RvR heeft aanpassing in overleg met NOvA plaatsgevonden. Door hernieuwd inzicht NOvA dient deze regelgeving heronderhandeld te worden. Zeker als er een compensatieregelingen worden ingericht waarbij verrekening plaatsvindt bij omzetstijging van 130%, zoals het voorstel NOvA nu is, doordat de stagiaire alleen toevoegingen op naam patroon kan aanvragen.

Verzoek aan specialisatieverenigingen en NOvA:
De VA verzoekt de specialisatieverenigingen uitdrukkelijk bovengenoemde standpunten te bespreken met haar leden en hun standpunten ter vergadering van vrijdag 17 april a.s. in de conference call met de NOvA in te brengen. De NOvA dient met een uitdrukkelijke opdracht van alle advocaten aan welke onderhandeling dan ook op pad gestuurd te worden. U bent de advocaat waarvoor de NOvA staat. De NOvA wordt uitdrukkelijk verzocht de standpunten van de VA-leden in haar onderhandeling met het ministerie en RvR over te nemen en als uitgangspunt te nemen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Advocatenbelangen en de stuurgroep,

Jullie collegae / confrère,

*Lucien Nix, voorzitter
*Saskia Koerselman, penningmeester
*Dionne Glaudemans, secretarisTerug naar overzicht